No School on Thursday Nov 11 or Friday Nov 12 for Students!